Regulamin sklepu

Słowniczek:

 • Sprzedający –„GLASS-POL DUTKA & TKACZ SP.J” z siedzibą w 67-400 Wschowa, Hetmanice 3A, REGON: 384760087, NIP 4970090365

 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-go roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 • Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.glass-pol.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

 • Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży

 • Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

 • Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.Regulamin – niniejszy

 • Regulamin Sklepu Internetowego

1. Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy https://www.glass-pol.pl prowadzony jest przez „GLASS-POL DUTKA & TKACZ SP.J” z siedzibą w 67-400 Wschowa, Hetmanice 3a  , REGON 384760087, NIP 4970090365

 • Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego „Glass-Pol”, dostępnego pod adresem internetowym  https://www.glass-pol.pl

 • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 • Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 • Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

 • Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rejestracji i założeniu profilu lub przez Formularz zamówienia.

 • Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu.

2. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 • Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

 • Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

 • Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  • niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 • Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

 • Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

3. Składanie zamówień

 • Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

 • Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

 • Zamówienia złożone do wtorku do godz. 8:00 dostarczamy od środy do piątku.

 • Zamówienia złożone na teren województwa lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego wyjeżdżają od nas dwa razy w tygodniu: od wtorku do środy i od czwartku do piątku.

 • Przewoźnik przed dostawą kontaktuje się z klientem.

 

Szyby dowozimy własnym transportem na terenie całej Polski, a Klient nie ponosi żadnego ryzyka, ponieważ płaci naszemu kurierowi przy odbiorze szyby. Daje to komfort, że szyba na pewno dojedzie do Klienta w nienaruszonym stanie.

 • W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

 • Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną w Glass-Pol co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 • Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

 • Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres sklep@glass-pol.pl lub reklamacje@glass-pol.pl

4. Dokonywanie płatności. Ceny.

 • Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

  • podawane są w złotych polskich,

  • zawierają podatek VAT,

  • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 • Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

  • Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)

  • płatność z góry na konto "przedpłata", czyli płatność elektroniczna w formie przelewu, płatność BLIK lub płatność kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu PayU. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek PHU Glass-Pol Tomasz Dutka w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego: Właściciel rachunku: GLASS-POL DUTKA&TKACZ SP.J Bank: SANTANDER , Numer rachunku: 93 1090 1290 0000 0001 4389 3354.

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 • Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

5. Realizacja zamówień.

 • Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 • Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 2 do 7 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

  • wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę. Przelewy na konto księgowane są ok. 72h;

  • dostępności Towaru; Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

 • Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.

 • Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej naszym własnym transportem.

 • Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia klient nie ma obowiązku odebrania zamówionego towaru.

 • Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

 • Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 • Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

 • Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: sklep@glass-pol.pl lub reklamacje@glass-pol.pl.

 • Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika.

 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 • Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

 • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony na adres:

             Hetmanice 3a, 67-400 Wschowa

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

Po wcześniejszym uzgodnieniu za Sprzedającym istnieje możliwość abyśmy towar odebrali osobiście, czego koszt również ponosi Klient.

7. Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

 • Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 • W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 • Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

 • W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 • Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Postanowienia końcowe

 • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

 • Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.

 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023r.

REKLAMACJE I ZWROTY

W naszym asortymencie dostępnych jest ogromny wybór szyb samochodowych różnych producentów, które mogą pasować do pojazdów produkowanych w różnych latach. Dbamy o to, by szyba dotarła do klienta w jak najkrótszym czasie, a także bez jakichkolwiek uszkodzeń.

Wszystkie zakupione w naszym sklepie internetowym szyby samochodowe można zareklamować, a także zwrócić. Na czas zwrotu przywidujemy 14 dni, od daty zakupu. Klient zwracający zakupiony towar, powinien oddać go w takim samym stanie, w jakim go otrzymał w dniu odbioru, zarówno w siedzibie naszej firmy, jak i przez pracownika dowożącego naszym transportem szyby.

W przypadku reklamacji, jak i zwrotu zalecamy kontakt telefoniczny lub emailowy z naszą firmą biuro@glass-pol.pl. Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się w zakładce na prowadzonej przez nas stronie internetowej. Taką samą drogą kontaktową poinformujemy klienta o rozpatrzeniu zwrotu lub reklamacji. Staramy się, by cała procedura zajęła jak najmniej czasu, bowiem zależy nam na Państwa satysfakcji z naszych usług.

 

 

Śledź nas na Facebooku